વ્યક્તિની કલમ ત્યારે જ બોલે, જ્યારે તેને સાંભળનાર કોઈ ના જડે..!! ️

  • 144
  • 578
  • (16)
  • 660
  • (17)
  • 928
  • (18)
  • 710
  • 386
  • 354
  • (13)
  • 804
  • (15)
  • 718
  • 502