વ્યક્તિની કલમ ત્યારે જ બોલે, જ્યારે તેને સાંભળનાર કોઈ ના જડે..!! ️

  • (21)
  • 1.4k
  • (29)
  • 1.1k
  • (23)
  • 1.3k
  • (26)
  • 1.4k
  • 462
  • (18)
  • 1.1k
  • (17)
  • 1.1k
  • 418
  • (14)
  • 1.1k
  • (20)
  • 1.3k