પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017576 udavatherat93@gmail.com

  • (16)
  • 279
  • (19)
  • 593
  • (31)
  • 989
  • (18)
  • 3.8k
  • (14)
  • 604
  • (18)
  • 828
  • (21)
  • 808
  • (19)
  • 986
  • (11)
  • 463
  • (12)
  • 479