માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (50)
  • 3.7k
  • (34)
  • 2.7k
  • (37)
  • 2.3k
  • (38)
  • 3.6k
  • (26)
  • 2.6k
  • (41)
  • 3k
  • (20)
  • 2k
  • (42)
  • 3.5k
  • (134)
  • 4.1k
  • (90)
  • 3.5k