માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (29)
  • 544
  • (29)
  • 670
  • (30)
  • 696
  • (36)
  • 734
  • (33)
  • 694
  • (36)
  • 714
  • (47)
  • 1.2k
  • (60)
  • 888
  • (44)
  • 866
  • (53)
  • 960