મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (11)
  • 1.1k
  • (29)
  • 3.4k
  • (21)
  • 2.5k
  • (21)
  • 3k
  • (25)
  • 2.7k
  • (25)
  • 2.1k
  • (29)
  • 2.7k
  • (25)
  • 2.4k
  • (28)
  • 2.3k
  • (27)
  • 2.1k