વાંચવાનું ગમે છે વાચું છું ધીરે ધીરે લખવાની પણ ઈચ્છા થઈ લખવા લાગી.ગઝલો,કવિતાઓ,નાની વાર્તા લખું છું નવલકથા પણ લખવી છે. વાંચક મિત્રો તમારો સાથ-સહકાર અને પ્રેરણા આપજો.

  • (12)
  • 3.2k
  • 2.1k
  • 986
  • 966
  • (18)
  • 1.2k