ચમત્કારનો પ્રવાહ પરમાર રોનક દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ