લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે