લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે

  • (14)
  • 178
  • (15)
  • 177
  • (29)
  • 437