લેખન એ શબ્દોનો ખેલ છે,અમે આ ખેલના માહિર ખેલાડી તો નથી પરંતુ જેવા-તેવા ખેલાડી પણ નથી જ વ્હાલા....

  • 220
  • (12)
  • 414
  • (26)
  • 810
  • (26)
  • 798
  • (25)
  • 1.2k