લેખન એ શબ્દોનો ખેલ છે,અમે આ ખેલના માહિર ખેલાડી તો નથી પરંતુ જેવા-તેવા ખેલાડી પણ નથી જ વ્હાલા....

  • 696
  • 680
  • 612
  • (12)
  • 620
  • (37)
  • 1.2k
  • 750
  • (14)
  • 802
  • (29)
  • 1.2k
  • (29)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.7k