હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (14)
  • 216
  • (15)
  • 230
  • (17)
  • 358
  • (13)
  • 321
  • (28)
  • 649
  • (21)
  • 467
  • (18)
  • 423
  • (22)
  • 409
  • (16)
  • 393
  • (17)
  • 376