લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

  • (47)
  • 1.8k
  • (87)
  • 1.9k
  • (95)
  • 1.8k