લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે.

  • (59)
  • 2.3k
  • (102)
  • 2.3k
  • (101)
  • 2.2k