*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: B.A.(GUJ).M. A(GUJ).H.N.G.U.પાટણ. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો. insta - https://www.instagram.com/manishthakor_8980