*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: મહેસાણા શહેર માં મ્યુનિસિપલ એન્ડ અર્બન આર્ટસ એન્ડ sci.. કોલેજ માં એમ. એ.(ગુજરાતી) વિષય માં અભ્યાસ કરું છું. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો. insta - https://www.instagram.com/manishthakor_8980

  • 148
  • 286
  • (13)
  • 376
  • (14)
  • 454
  • (14)
  • 447
  • (21)
  • 985
  • (17)
  • 704
  • (19)
  • 865
  • (16)
  • 624
  • (14)
  • 702