*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: મહેસાણા શહેર માં મ્યુનિસિપલ એન્ડ અર્બન આર્ટસ એન્ડ sci.. કોલેજ માં એમ. એ.(ગુજરાતી) વિષય માં અભ્યાસ કરું છું. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર https://www.youtube.com/channel/UCWukVZ28-fjrbScaTOXMPyA Share chat https://b.sharechat.com/Bnh4IVnisV

  • (17)
  • 777
  • (16)
  • 513
  • (16)
  • 612
  • (15)
  • 432
  • (13)
  • 500
  • (14)
  • 491
  • (17)
  • 476
  • (14)
  • 596
  • (15)
  • 587
  • (16)
  • 620