હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું...Working as a Asst. Manager Mechanical in Aarti industries ltd, Kutch (White desert). I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે) 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

  • 596
  • 682
  • 1k
  • 916
  • (20)
  • 2.2k
  • (15)
  • 1.8k
  • (19)
  • 2.1k
  • (18)
  • 1.8k
  • (32)
  • 2.3k
  • (22)
  • 1.7k