બગાવત મારો ધર્મ છે એ સત્તા સામે હોઈ કે પછી સમાજમાં રહેલા દંભીઓ સામે. આ બંને સામે ક્યારેય હાથ નથી જોડ્યા કે નથી એમની વાહ વાહી કરવાની અભિલાષા રાખી. મો. 9265340851. 8469950007

  • (23)
  • 661
  • (10)
  • 232
  • (6)
  • 411
  • (9)
  • 465
  • (1)
  • 215
  • (3)
  • 238
  • (38)
  • 898
  • (46)
  • 7.6k