હું માનસી વાઘેલા. પેરા મેડિકલની વિદ્યાર્થીની છું. લખવું એ મારો શોખ છે. આ ઉપરાંત ગાવાનો અને રખડવાનો પણ શોખ ખરો... અને હું આર.જે. બનવા માંગું છું.

  • (19)
  • 318
  • (19)
  • 420
  • (16)
  • 458
  • (22)
  • 486
  • (21)
  • 468
  • (24)
  • 478
  • (26)
  • 460
  • (22)
  • 480
  • (21)
  • 512
  • (22)
  • 568