હું માનસી વાઘેલા. પેરા મેડિકલની વિદ્યાર્થીની છું. લખવું એ મારો શોખ છે. આ ઉપરાંત ગાવાનો અને રખડવાનો પણ શોખ ખરો... અને હું આર.જે. બનવા માંગું છું.

  • (21)
  • 440
  • (20)
  • 552
  • (21)
  • 558
  • (29)
  • 556
  • (43)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1.6k
  • (33)
  • 948
  • (28)
  • 1.1k
  • (26)
  • 831
  • (66)
  • 1.4k