હું માનસી વાઘેલા. પેરા મેડિકલની વિદ્યાર્થીની છું. લખવું એ મારો શોખ છે. આ ઉપરાંત ગાવાનો અને રખડવાનો પણ શોખ ખરો... અને હું આર.જે. બનવા માંગું છું.

  • 526
  • (27)
  • 700
  • (23)
  • 814
  • (22)
  • 824
  • (31)
  • 776
  • (45)
  • 1.6k
  • (28)
  • 1.9k
  • (34)
  • 1.2k
  • (28)
  • 1.3k
  • (26)
  • 1.1k