હું સરકારી કર્મચારી છું. પતિ તથા એક પુત્રીનો પરિવાર છે. હું અનુભવથી ઘણું શીખી છું. નોકરી બાળક અને ઘર વચ્ચે હારી જવા કરતા આગળ ઘણું નવું શીખવાની ઇચ્છા છે.

  • 2k
  • 2.9k
  • (16)
  • 2.5k
  • (14)
  • 2.2k