ખુશકિસ્મત કહી શકું ખુદ ને..નથી એવી કોઇ વસ્તુ પાસે. બસ...! તું હોય ને સાથે..તો આ કિસ્મત પણ મુઠ્ઠીમાં લાગે...... #દોસ્ત_

    • 258
    • 405
    • (13)
    • 565