ખુશકિસ્મત કહી શકું ખુદ ને..નથી એવી કોઇ વસ્તુ પાસે. બસ...! તું હોય ને સાથે..તો આ કિસ્મત પણ મુઠ્ઠીમાં લાગે...... #દોસ્ત_

    No Novels Available

    No Novels Available