દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (20)
  • 320
  • (37)
  • 614
  • (70)
  • 1.3k
  • (19)
  • 490
  • (67)
  • 1.3k
  • (69)
  • 1.2k
  • (28)
  • 624
  • (72)
  • 1.3k
  • (67)
  • 1.3k
  • (29)
  • 590