દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (119)
  • 2.4k
  • (30)
  • 1.1k
  • (75)
  • 1.9k
  • (76)
  • 1.8k
  • (29)
  • 828
  • (53)
  • 1.5k
  • (76)
  • 1.9k
  • (21)
  • 802
  • (74)
  • 1.7k
  • (75)
  • 1.6k