દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (82)
  • 1.7k
  • (34)
  • 1k
  • (53)
  • 989
  • (75)
  • 1k
  • (141)
  • 1.7k
  • (55)
  • 740
  • (68)
  • 1.1k
  • (43)
  • 997
  • (24)
  • 710
  • (20)
  • 857