×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (39)
  • 252
  • (61)
  • 339
  • (53)
  • 383
  • (53)
  • 379
  • (65)
  • 404
  • (70)
  • 462
  • (70)
  • 366
  • (84)
  • 503
  • (76)
  • 438
  • (74)
  • 415