દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (138)
  • 5.2k
  • (33)
  • 2.9k
  • (82)
  • 4.5k
  • (84)
  • 3.9k
  • (30)
  • 2.9k
  • (59)
  • 3.5k
  • (80)
  • 3.8k
  • (21)
  • 2.4k
  • (81)
  • 3.4k
  • (79)
  • 3.7k