દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (31)
  • 312
  • (12)
  • 206
  • (15)
  • 343
  • (27)
  • 447
  • (203)
  • 2.2k
  • (164)
  • 1.5k
  • (170)
  • 1.6k
  • (158)
  • 1.6k
  • (148)
  • 1.5k
  • (157)
  • 1.5k