દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (126)
  • 3.8k
  • (31)
  • 1.8k
  • (78)
  • 2.9k
  • (81)
  • 2.6k
  • (30)
  • 1.6k
  • (56)
  • 2.3k
  • (77)
  • 2.7k
  • (21)
  • 1.6k
  • (78)
  • 2.5k
  • (76)
  • 2.4k