દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (136)
  • 4.7k
  • (32)
  • 2.5k
  • (82)
  • 4.1k
  • (84)
  • 3.5k
  • (30)
  • 2.6k
  • (59)
  • 3.2k
  • (80)
  • 3.5k
  • (21)
  • 2.2k
  • (81)
  • 3.2k
  • (79)
  • 3.4k