×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (42)
  • 284
  • (87)
  • 781
  • (59)
  • 534
  • (56)
  • 513
  • (87)
  • 1.1k
  • (58)
  • 536
  • (61)
  • 563
  • (80)
  • 0.9k
  • (66)
  • 573
  • (67)
  • 500