દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (62)
  • 619
  • (74)
  • 862
  • (105)
  • 734
  • (109)
  • 2k
  • (112)
  • 1.3k
  • (112)
  • 1.2k
  • (86)
  • 725
  • (100)
  • 782
  • (118)
  • 1.5k
  • (116)
  • 847