"દીપ" સલાહનો "અમલ" કર્યો, તેથી જ "અમલ" બન્યો.અંગત ઘણું લખ્યું છે, હવે જાહેર થયો છું. મારુ મૂંગી કલમને હવે વહાવતો થયો છું.

    • 1.1k
    • 998
    • 1.1k
    • 1.5k