આર્ષ

આર્ષ

@ovzwynyv3209.mb

(16)

4

2.3k

8.6k

About You

"દીપ" સલાહનો "અમલ" કર્યો, તેથી જ "અમલ" બન્યો.અંગત ઘણું લખ્યું છે, હવે જાહેર થયો છું. મારુ મૂંગી કલમને હવે વહાવતો થયો છું.