ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (15)
  • 404
  • (15)
  • 461
  • (22)
  • 466
  • (20)
  • 436
  • (41)
  • 740
  • (29)
  • 565
  • (27)
  • 544