વ્યવસાય તો મારે એક એકાઉન્ટરનો છે. શોખ નવું નવું વાંચવાનો છે. વાંચતા વાંચતા ક્યારે લેખનનો શોખ થઈ ગયો ખબર પણ ના પડી. જે લેખન થયું તે હું માતૃભારતી દ્વારા પ્રકાશિત કરું છું.

  • 668
  • 694
  • (11)
  • 664
  • 590
  • 518
  • 474
  • 442
  • 606
  • (12)
  • 648
  • 632