આમ પોતાની જાતે પોતાની જાત ને રજૂ કરવી કંઇક વધારે કઠિન નથી લોકો ને જ રજૂ કરવા દો મારા શબ્દો જ મારા વ્યકિત ને રજૂ કરી દેશે...

  • (11)
  • 506
  • 529
  • (11)
  • 377
  • 488
  • (17)
  • 700
  • (23)
  • 678