આમ પોતાની જાતે પોતાની જાત ને રજૂ કરવી કંઇક વધારે કઠિન નથી લોકો ને જ રજૂ કરવા દો મારા શબ્દો જ મારા વ્યકિત ને રજૂ કરી દેશે...

  • (13)
  • 634
  • (11)
  • 656
  • 631
  • (11)
  • 495
  • 640
  • (17)
  • 870
  • (24)
  • 832