ઈશ્વર સાથે નો પ્રેમ મને આનંદની પરાકાષ્ટા સુધી ખેંચી જાય છે..

    • 130