આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું.

  • (38)
  • 738
  • (45)
  • 1.1k
  • (35)
  • 854
  • (45)
  • 1.4k
  • (40)
  • 1.4k
  • (37)
  • 1.5k
  • (40)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.5k
  • (38)
  • 1.6k