મિત્રો,હું એક મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છું (BHMS) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery , સાથે સાથે લખવાનો પણ શોખ છે.Poet,Literary Colonal ,Philosopher ,Motivational Speaker, Writer , orater, Dwarkadhish Lover , INDIAN ARMY , insta id @pratik nakum