હું પોતે જ શું લખીશ હવે મારા વિશે, ઘણાય શબ્દો છે કક્કા-બારાખડીમાં, જોડી લો તમતમારે. અને એટલું પૂરતું ના હોય તો થોડોક વાંચો મને, ખરું કહું છું, સમજાઈ જઈશ. સાવ અઘરો પણ નથી હું.

  • 611
  • (17)
  • 487
  • (12)
  • 436
  • 559
  • 593
  • (18)
  • 720
  • 641
  • 917
  • (13)
  • 1.1k
  • (13)
  • 1k