ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (20)
  • 620
  • (24)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.9k
  • 506
  • (11)
  • 714
  • (13)
  • 4.1k
  • (11)
  • 572
  • (11)
  • 708
  • 750
  • (13)
  • 731