મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે. આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા. વેબસાઈટ: https://india.agniveer.com/

  • (0)
  • 35
  • (1)
  • 37
  • (2)
  • 37
  • (2)
  • 50
  • (10)
  • 95
  • (8)
  • 81
  • (3)
  • 51
  • (0)
  • 45
  • (3)
  • 529
  • (4)
  • 665