વિજ્ઞાનશાખામાં ભણી છું, ગણિત વિષય ભણાવું છું અને માતૃભાષાને ચાહું છું. સાહિત્યની પૂજા કરુંછું.

  • (14)
  • 394
  • 576
  • (14)
  • 738
  • (15)
  • 636
  • (17)
  • 538
  • (14)
  • 490
  • (11)
  • 926
  • 416