સમેટાઈને રહી જવું છે હવે મારે મારામાં, ભલે ને પછી કોઈ હસ્તી ના રહે દુનિયામાં.. follow me on Instagram shabdone_sarname_

  • (29)
  • 409
  • (38)
  • 556
  • (47)
  • 694
  • (50)
  • 734
  • (49)
  • 867
  • (62)
  • 1.6k
  • (101)
  • 1.3k
  • (93)
  • 1.5k
  • (72)
  • 1.3k
  • (93)
  • 1.5k