આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું.

  • (25)
  • 602
  • (11)
  • 466
  • (28)
  • 988
  • (52)
  • 1.2k
  • (40)
  • 1.2k
  • (44)
  • 2.1k
  • (40)
  • 967
  • (53)
  • 1.3k
  • (54)
  • 1.9k
  • (54)
  • 1.7k