મે લખવામા એટલી મોટી મહારથ હાસિલ નથી કરી.તેમ છતાય જે લખુ છુ,એ દિલથી લખુ છુ.મારી દરેક રચના મારા વાચકોને પસંદ આવે એવો‌ જ મારો‌ પ્રયત્ન રહે છે.લખવુ એ જ મારુ જીવન છે.મારો‌ પ્રત્યેક શ્વાસ મારા લખાણ સાથે જોડાયેલો છે.insta i'd. sneha_ptel125

  • (44)
  • 1.1k
  • (53)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1k
  • (58)
  • 1.9k
  • (50)
  • 1.6k
  • (47)
  • 1.9k
  • (43)
  • 1.6k
  • (52)
  • 1.7k
  • (54)
  • 1.6k
  • (57)
  • 1.3k