આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું.

  • 126
  • (15)
  • 358
  • (18)
  • 576
  • (48)
  • 970
  • (45)
  • 1.2k
  • (35)
  • 904
  • (45)
  • 1.4k
  • (40)
  • 1.5k
  • (37)
  • 1.5k
  • (41)
  • 1.5k