સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (17)
  • 5k
  • (14)
  • 4k
  • (116)
  • 5.9k
  • (130)
  • 5.3k
  • (142)
  • 6.1k
  • (159)
  • 8.2k
  • (170)
  • 6.4k
  • (31)
  • 4.4k
  • (21)
  • 4.3k
  • (20)
  • 3.8k