સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (13)
  • 416
  • (101)
  • 1.2k
  • (125)
  • 1.5k
  • (139)
  • 1.7k
  • (155)
  • 1.9k
  • (165)
  • 1.8k
  • (30)
  • 0.9k
  • (20)
  • 596
  • (17)
  • 708
  • (17)
  • 621