×

સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (82)
  • 449
  • (117)
  • 570
  • (131)
  • 686
  • (149)
  • 754
  • (158)
  • 776
  • (27)
  • 538
  • (18)
  • 428
  • (16)
  • 493
  • (15)
  • 428
  • (11)
  • 307