સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (13)
  • 454
  • (102)
  • 1.3k
  • (125)
  • 1.6k
  • (139)
  • 1.8k
  • (155)
  • 2.8k
  • (166)
  • 1.9k
  • (30)
  • 967
  • (20)
  • 644
  • (18)
  • 744
  • (17)
  • 651