એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

    • (20)
    • 4.2k