હું કલાનો ઉપાસક છું. તથા મને જેવું આવડે છે તેવું લોકોના મનોરંજન માટે લખું છું. મિત્રો આપને પસંદ પડે તો જરૂર વાંચજો.

  • 184
  • 310
  • 342
  • 332
  • 428
  • 462
  • 2.1k
  • (14)
  • 711
  • (15)
  • 2k