જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૫

Gujarati   |   17m 28s   |   845 Views

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૫