જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૬

Gujarati   |   15m 50s   |   640 Views

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૬