હું કોઈ લેખક નથી,વ્યવસાયે એક વેપારી છું. નવરાશના સમયનો લખવામાં ઉપયોગ કરું છું.