મારા વિશે લખું એના કરતાં હું માત્ર લખું એ વધારે મહત્વ નું છે.

  • 224
  • (12)
  • 223
  • (15)
  • 200
  • (42)
  • 503