મારા વિશે લખું એના કરતાં હું માત્ર લખું એ વધારે મહત્વ નું છે.

  • 621
  • (12)
  • 619
  • (15)
  • 432
  • (43)
  • 641