માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • 444
  • (17)
  • 3.7k
  • (35)
  • 4.4k
  • (39)
  • 8.4k
  • (22)
  • 6.9k
  • (49)
  • 8.7k
  • (41)
  • 8.5k
  • 3.3k
  • 4.3k
  • 2.7k