માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • 2.2k
  • (19)
  • 4.3k
  • (36)
  • 4.7k
  • (39)
  • 9.5k
  • (23)
  • 7.2k
  • (50)
  • 9.1k
  • (42)
  • 8.9k
  • 3.6k
  • 4.6k
  • 3.2k