ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (14)
  • 229
  • (14)
  • 218
  • (19)
  • 243
  • (20)
  • 275
  • (24)
  • 262
  • (22)
  • 246
  • (23)
  • 221
  • (23)
  • 216
  • (27)
  • 227
  • (28)
  • 251