ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (30)
  • 1.3k
  • (18)
  • 1.3k
  • (17)
  • 1.5k
  • (17)
  • 1.7k
  • (21)
  • 1.5k
  • (16)
  • 1.4k
  • (15)
  • 1.5k
  • (20)
  • 2k
  • (20)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1.5k