ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • 100
  • (17)
  • 390
  • (20)
  • 650
  • (29)
  • 658
  • (23)
  • 638
  • (20)
  • 698
  • (20)
  • 471
  • (23)
  • 472
  • (22)
  • 340
  • (26)
  • 419