ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (20)
  • 636
  • (20)
  • 966
  • (25)
  • 966
  • (22)
  • 730
  • (25)
  • 726
  • (25)
  • 810
  • (21)
  • 1.6k
  • (28)
  • 1.1k
  • (24)
  • 655
  • (28)
  • 825