ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (30)
  • 916
  • (18)
  • 894
  • (17)
  • 966
  • (17)
  • 1.2k
  • (21)
  • 964
  • (16)
  • 992
  • (15)
  • 1k
  • (20)
  • 1.3k
  • (20)
  • 1k
  • (22)
  • 1.1k