ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (22)
  • 394
  • (20)
  • 702
  • (21)
  • 910
  • (21)
  • 674
  • (24)
  • 1.1k
  • (24)
  • 834
  • (27)
  • 958
  • (25)
  • 1.2k
  • (27)
  • 1.2k
  • (26)
  • 926