ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (20)
  • 270
  • (18)
  • 208
  • (24)
  • 251
  • (21)
  • 266
  • (56)
  • 713
  • (23)
  • 444
  • (27)
  • 427
  • (29)
  • 354
  • (25)
  • 320
  • (22)
  • 422