ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (22)
  • 186
  • (35)
  • 285
  • (37)
  • 402
  • (85)
  • 634
  • (31)
  • 290
  • (58)
  • 477
  • (51)
  • 427
  • (12)
  • 98
  • (22)
  • 210
  • (24)
  • 198