ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (9)
  • 89
  • (22)
  • 218
  • (6)
  • 78
  • (12)
  • 222
  • (16)
  • 204
  • (7)
  • 110
  • (11)
  • 232
  • (23)
  • 165
  • (23)
  • 200