ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (22)
  • 742
  • (21)
  • 616
  • (24)
  • 624
  • (24)
  • 716
  • (20)
  • 1.5k
  • (27)
  • 971
  • (23)
  • 583
  • (27)
  • 769
  • (25)
  • 825
  • (25)
  • 808