જીંદગી પોતાની રીતે પોતાના માટે જીવવી,પોતાના વિચાર બીજા પર ન થોપવા, મારા શોખ વાંચન,લેખન,ક્રાફ્ટ,હરવું ફરવું,સંગીત

  • (22)
  • 1.3k
  • 584
  • (15)
  • 1.8k
  • (14)
  • 724
  • 1.7k
  • (13)
  • 731
  • (16)
  • 995