પહેલા ટ્રાવેલીગ નો બહુ જ શોખ હતો એટલે દશ વરસ ભરપુર ટ્રાવેલીગ કર્યુ ટ્રાવેલ કંપની મા એસ્કોર્ટ તરીકે અને પછી અચાનક જ બધૌ અનુભવ કાગળ ઉપર ઉતરવા લાગ્યો. રાઝ કે રાઝ .