મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનનો ખૂબ શોખ છે. અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે અત્યાર સુધી એક પુસ્તક "વાર્તા વૈભવ" પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું છે અને બીજી નોવેલ પ્રકાશનમાં છે.

  • (60)
  • 2.6k
  • (36)
  • 1.9k
  • (33)
  • 1.9k
  • (37)
  • 2k
  • (39)
  • 1.8k
  • (40)
  • 1.8k
  • (42)
  • 2.1k
  • (38)
  • 2k
  • (46)
  • 2.9k
  • (80)
  • 3.8k