મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (221)
  • 6.9k
  • (173)
  • 6.5k
  • (189)
  • 6k
  • (177)
  • 7k
  • (116)
  • 7.2k
  • (202)
  • 6.7k
  • (172)
  • 6.8k
  • (165)
  • 6.9k
  • (183)
  • 7.2k
  • (189)
  • 6.9k