મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (195)
  • 2.4k
  • (151)
  • 2.2k
  • (161)
  • 1.9k
  • (156)
  • 2.3k
  • (104)
  • 2.5k
  • (175)
  • 2k
  • (150)
  • 2.2k
  • (145)
  • 2.2k
  • (163)
  • 2.2k
  • (167)
  • 2k
  • (183)
  • 2.4k
  • (187)
  • 2.4k
  • (178)
  • 2.2k
  • (196)
  • 2.1k
  • (194)
  • 2.2k