મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (203)
  • 2.5k
  • (160)
  • 2.2k
  • (174)
  • 2k
  • (168)
  • 2.4k
  • (110)
  • 2.6k
  • (187)
  • 2.1k
  • (159)
  • 2.3k
  • (154)
  • 2.3k
  • (171)
  • 2.3k
  • (177)
  • 2k
  • (198)
  • 2.4k
  • (200)
  • 2.5k
  • (188)
  • 2.2k
  • (209)
  • 2.1k
  • (206)
  • 2.2k