મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (229)
  • 7.2k
  • (179)
  • 6.6k
  • (193)
  • 6.1k
  • (181)
  • 7.1k
  • (116)
  • 7.3k
  • (208)
  • 6.8k
  • (177)
  • 6.9k
  • (168)
  • 7k
  • (186)
  • 7.2k
  • (194)
  • 7k