મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (56)
  • 1.8k
  • (35)
  • 1.5k
  • (33)
  • 1.4k
  • (37)
  • 1.4k
  • (39)
  • 1.4k
  • (39)
  • 1.4k
  • (41)
  • 1.7k
  • (38)
  • 1.5k
  • (46)
  • 2.4k
  • (78)
  • 3.3k