મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (236)
  • 7.4k
  • (181)
  • 6.8k
  • (194)
  • 6.3k
  • (183)
  • 7.2k
  • (117)
  • 7.5k
  • (209)
  • 6.9k
  • (180)
  • 7k
  • (170)
  • 7.2k
  • (187)
  • 7.4k
  • (195)
  • 7.2k