મારા વિશે શું કહું..કોઇ બિજી વ્યક્તિ માટે બોલવું કે લખવું અમુક અંશે સરળ હોયછે. પણ જયારે પોતાના જ વિશે લખવાની વાત આવે ત્યારે ખબર ન પડે કે શું લખવું ... પણ મારી ર્વાતાઓ વાચકો સુધી પહોચાડી શકું અને મારી એક અલગ જ છાપ વાચકો ના મન પર રહે.એવી ઇચ્છા ....બિંદિયા..

  • (44)
  • 451
  • (38)
  • 639
  • (38)
  • 496
  • (37)
  • 479
  • (37)
  • 488
  • (34)
  • 607
  • (40)
  • 572
  • (39)
  • 571
  • (34)
  • 676
  • (34)
  • 474