×

મારા વિશે શું કહું..કોઇ બિજી વ્યક્તિ માટે બોલવું કે લખવું અમુક અંશે સરળ હોયછે. પણ જયારે પોતાના જ વિશે લખવાની વાત આવે ત્યારે ખબર ન પડે કે શું લખવું ... પણ મારી ર્વાતાઓ વાચકો સુધી પહોચાડી શકું અને મારી એક અલગ જ છાપ વાચકો ના મન પર રહે.એવી ઇચ્છા ....બિંદિયા..

  • (44)
  • 382
  • (38)
  • 591
  • (38)
  • 459
  • (37)
  • 446
  • (37)
  • 436
  • (34)
  • 569
  • (40)
  • 525
  • (39)
  • 536
  • (34)
  • 641
  • (34)
  • 443