આફત - Series

Kanu Bhagdev by ગુજરાતી - Novels


Nimesh Dhruve 8 hours ago
Geeta V. Manek 13 hours ago
Mehul Dangar 2 weeks ago
Sachin Trivedi 2 weeks ago
Manisha Mecwan 2 weeks ago
Vicky Vaswani 2 weeks ago
Pinakeen Vadaviya 3 weeks ago
Ashish Thakor 1 month ago
Anurag Shihora 2 months ago
Ashish Vadadoria 3 months ago
Vinod Dabhi 3 months ago
Harsha Patel 3 months ago
Nil Bhatt 4 months ago
Sanjay 4 months ago
Vipul Vaviya 4 months ago
Aanchal Verma 5 months ago
LALJIBHAI 5 months ago
Anjali 5 months ago
Maurvi 5 months ago
Hiren Patel 5 months ago
Ankita Bhalala 5 months ago
Hiral Sadhu 6 months ago
Fukki 6 months ago
Arun Sakariya 6 months ago
Anish Padhiyar 6 months ago
Jatinpandya 6 months ago
Sumitra parmar 6 months ago
Vilas Dosi 6 months ago
Harsh Piprotar 6 months ago
Ushma Desai 6 months ago
Mukund N Suthar 6 months ago
SAV 6 months ago
Nimisha 6 months ago
Prakash Bhatt 7 months ago
Rupa Thanki 7 months ago
Avani 7 months ago
Shreyas Trivedi 7 months ago
Mahesh 8 months ago
Ajit Shah 8 months ago
Subhash Patel 8 months ago
Hiteshri Vaghela 8 months ago
Manoj Joshi 8 months ago
Ankit 8 months ago
SIDDHI KASUNDRA 8 months ago
Samir Hirani 8 months ago
Dharmesh 8 months ago
ashish raval 8 months ago
Krisha sitapara 9 months ago
Mr Dinesh Kumar 9 months ago

કનુ ભગદેવજી નાં તમામ પુસ્તકો વાંચવા જેવા છે.... વિલાપ...ભેદભરમ....વિષ ચક્ર....વગેરે અદ્ભુત રહસ્ય થી ભરપૂર હોય છે.

Kishan Tanna 9 months ago
Rakesh Joshi 9 months ago
Hiren 9 months ago
Prashant Dhaduk 9 months ago
Rupal 9 months ago
Hiren Patel 9 months ago
Akshay Dasadiya 9 months ago
Heena Suchak 9 months ago
Ami Modi 9 months ago
Deboshree B Majumdar 9 months ago
Jigna Shah 9 months ago
Nimesh Shukla 9 months ago
Chetan Chaudhari 9 months ago
Meena Kavad 9 months ago
Ashutosh Devda 9 months ago
Sanjay Patel 9 months ago
Pankaj Desai 9 months ago
Rakesh Thakkar 9 months ago
Parul Vakil 9 months ago
Rajni Dhami 9 months ago
Dhairya vora 9 months ago
Ketki Jani 9 months ago

Nice

Karan 10 months ago
Daksha Mehta 10 months ago
Jani Krishna 10 months ago
Komal 10 months ago
Vijay Maradiya 10 months ago
Heena 10 months ago
NirupaDave 10 months ago
Darshana Pratap 10 months ago
ashwin sutariya 10 months ago
Usha 10 months ago
Rupen Patel 10 months ago
Deepali Trivedi 10 months ago
Hardik Mehta 10 months ago
nihi honey 10 months ago
Chintan Gajera 10 months ago
Lajj Tanwani 10 months ago
Trupti Dedhia 10 months ago
mita mehta 10 months ago
Darshanamehul 10 months ago
Natvarji 10 months ago
Jyoti 10 months ago
kalpana joshi 10 months ago
vasant chauhan 10 months ago
Mk Kamini 10 months ago
Trupti Patel 10 months ago

Superb starting waiting for the next part...

Krina patel 10 months ago
Janki 10 months ago
Kunal Bhatt 10 months ago
Vinal Chheda 10 months ago
Vishal Gosar 10 months ago
Kiran Patel 10 months ago
Manish Patadia 10 months ago
Param Desai 10 months ago